Om

Om Länkarna

Det började i Amerika där en rörelse, grundad på idén om hjälp till självhjälp bland alkoholberoende människor tog form år 1935. William “Bill” Wilson var kringresande försäljare och hade svåra alkoholproblem. Vid en kris kom han i kontakt med en läkare, Robert “Bob” Smith som också hade spritproblem. Det märkliga som hände var inte att Bill blev återställd och kunde börja arbeta igen, utan att Bob under sitt arbete med Bill själv fungerat utan alkohol och nästan glömt bort sina egna problem. Ur detta föddes den amerikanska AA-rörelsen. Bill och Bob blev dess grundare.

Idén överfördes till Sverige där initiativtagaren hette Axel Sällkvist och var inspektör på nykterhetsnämnden i Stockholm. Han fick i sitt arbete ständigt uppleva hur socialvårdens resurser misslyckades med de alkoholsjuka. Efter att ha läst en artikel i tidskriften Det Bästa med rubriken “Alkoholister botar varandra” som just handlade om AA-rörelsen, insåg han att detta kunde vara något att pröva också i Sverige. Han samlade sju alkoholberoende vänner till ett möte i sitt hem och där drog man upp riktlinjerna för vad som skulle bli Länkrörelsen. Man enades om att AA-rörelsens idéprogram skulle utgöra grundstommen, men att det förenings- och organisationsmässiga helt skulle anpassas efter svenska förhållanden.

Den 30 januari 1945 bildades Sällskapet Länkarna.

De tolv stegen som AA-rörelsens idéprogram heter, omarbetades av Boråslänkarna Wilhelm Frank och Ernst Liljekvist till länkarnas sju punkter. Den sista punkten avslutas med orden:
“Som du själv blivit hjälpt, skall du hjälpa andra”.

Rörelsen växte och av det första Sällskapet Länkarna har det blivit mer än 200 föreningar, som finns utspridda på varje större ort i Sverige. Även om arbetssättet kan variera mellan Sällskapen, har vi den gemensamma målsättningen att hjälpa andra människor med alkoholproblem till ett nyktert liv om de själva vill det, på samma sätt som vi en gång blev hjälpta när vi kom till Länkarna.

7 Punkter

Länkarnas sju punkter

Dessa utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapet Länkarnas medlemmar.

de7

Punkt 1
Erkänn att DU ej behärskar spriten

Punkt 2
Du måste tro på en kraft som är starkare än Din egen

Punkt 3
Ställ inga krav på Dina medmänniskor

Punkt 4
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet

Punkt 5
Erkänn Dina fel och brister för någon annan människa

Punkt 6
Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande

Punkt 7
Såsom Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra

 

De sju punkterna i sin helhet

Punkt 1
Erkänn att DU ej behärskar spriten
Du måste erkänna att Du är alkoholist. Detta innebär inte bara att Du inte kan sköta sprit, att livet blivit outhärdligt för Dig och Din omgivning och att Du inte kan sköta Dig själv, utan det viktigaste är, att när Du en gång är alkoholist så kommer Du i all framtid att vara det.

Du skall möjligen så småningom kunna kalla f.d. eller ex-alkoholist. Om vi så håller upp i tio år, så kvarstår fortfarande vår sjukliga känslighet för sprit. Vi betraktar alkoholismen som en sjukdom, närmast en allergisk, mot vilken läkarvetenskapen ännu inte lyckats frambringa någon antikropp. Enda möjligheten för oss är alltså att fullständigt och för all framtid sluta upp att använda sprit.

Punkt 2
Du måste tro på en kraft som är starkare än Din egen Om Du inte – liksom vi övriga i det här sällskapet – redan har förstått, att Du inte av egen kraft kan bli kvitt Ditt spritbegär, så måste Du snarast möjligt bli absolut övertygad om detta faktum. Den kraft, som hjälper oss är naturligtvis mycket större än vår egen, och erfarenheten gör, att vi obetingat tror på den.
Du måste själv komma till absolut tro på denna kraft, antingen Du nu tror, att kraften kommer från någon högre makt, från den varma gemenskapen inom detta sällskap eller från Länkarnas erfarenheter.

Punkt 3
Ställ inga krav på dina medmänniskor.
Du måste ändra Din livsinställning. Detta betyder inte, att Du skall ändra Dina politiska åsikter eller någonting dylikt. Nej, ändringen ligger betydligt djupare än så.
Det skulle föra alltför långt att just nu gå in på alla detaljer. Så småningom får Du del av och kommer att förstå denna viktiga punkt i sin helhet. Nu skall vi bara beröra två detaljer. För det första: Alkoholisten är bland de största egoister som finns. Det låter hårt, men om Du tänker efter skall Du säkert finna, att det är sanning, och Du måste ändra på denna Din egoistiska inställning. För det andra: Tänk inte bara på Dig själv utan tänk mycket mer på andra. Ställ inga krav på Dina medmänniskor, men öka kraven på Dig själv.

Punkt 4
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.
Företag en grundlig granskning av Dina moralbegrepp. Vi eftertraktar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.

Punkt 5
Erkänn dina fel och brister för någon annan människa Dryfta Dina missförhållanden och erkänn Dina fel och brister för någon annan människa.
Detta har vi funnit vara en av de viktigaste punkterna. Gå inte själv och bär på något, som är det minsta tvivelaktigt. Dina kamrater i Länkarna vill ingenting hellre än att dela Dina bekymmer och genom sina erfarenheter hjälpa Dig att bära dem och hjälpa Dig att lösa Dina problem.
Om Du “gömmer” någonting, så går Du och bär på en onödig börda, som drar ner Dig och då kommer fienderna: Harm, hat, oro, fruktan, självhävdelse och spritbegär.
Tala med någon kamrat, som Du särskilt mycket sympatiserar med och Du skall finna, att det lättar. Du går friare, starkare och säkrare genom vardagens prövningar och bekymmer.
I detta sammanhang skulle vi vilja framhålla: Tro inte att det bara är Dina närmaste, som vet att Du är alkoholist. Det vet varenda människa, som Du på något sätt kommit i beröring med. Du kan inte dölja det och det kostar Dig bara en massa energi att försöka göra det. Den energin bör Du spara till något viktigare och bättre.

Punkt 6
Gör upp med alla personer till vilka du står i något missförhållande.
Det kan vara någon som gjort Dig orätt i handling eller ord och det kan vara någon som Du själv förorsakat skada på det ena eller det andra sättet. Gör upp en lista för Dig själv på dessa personer. Begrunda noga varje persons beteende mot Dig och tänk efter om inte Du själv också i någon mån varit orsak till missförhållandet. Om Du skulle ha rent samvete och den andre alltså har fel, så glöm för all del inte att denne, liksom Du, kanske också är en lidande människa, vilket Du aldrig tänkt på. Det kan vara fråga om t.ex. självhävdelse, mindervärdighetskomplex, maktbegär eller dylikt.
Behandla då honom eller henne som en sjuk människa och visa överseende och villighet att ursäkta. Tänk efter vilken betydelse dessa oförrätter har för Dig och om Du över huvudtaget kan göra något åt dem. Om Du inte kan det, så gå inte och bär på något agg.
Det kostar bara energi och det kan Du ha bättre användning för. De personer, som Du har gjort orätt, skall Du göra upp med. Om detta dämpar Din egen självhävdelse, så är det bara nyttigt mot spritbegäret. Gäller det pengar som skall betalas igen, så gör det så långt Du förmår. Så mycket pengar som Du får i händerna, när Du slutat dricka sprit, har Du nog inte haft på mycket länge. Gäller det en annan oförrätt Du gjort någon, så tillstå för denne Ditt fel. Det räcker inte bara med att be om ursäkt, Du måste försöka gottgöra vad Du förbrutit.

Punkt 7
Såsom du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra.
När Du nu kommit ifrån spriten och det har Du, om Du arbetat efter de här punkterna, så har Du upplevt någonting, som Du inte kan tacka enskilda människor för. Du får tacka genom att hjälpa andra alkoholister, och det är det enda vi begär av Dig.

Som Du själv blivit hjälpt, skall Du hjälpa andra.

Anhörig

Att vara anhörig

Att missbrukaren ofta har det dåligt – det vet man.
Men hur hans/hennes anhöriga har det, frågar man sällan efter. De lämnas allt som oftast utan information och utan stöd i sin situation. Samtidigt känner de kraven på att ställa upp och engagerar sig som en absolut skyldighet, trots att de kanske själva sviktar.

Att vara anhörig, det är att ha en mängd dagliga konkreta problem. Det är att få sin vardag uppbunden
av en missbrukares ryckiga liv – att inte våga eller kunna åka på semester, bjuda hem goda vänner eller gå på fester. Det är att ständigt vara beredd på att ställa upp och rycka ut – på arbetstid och på natten. Det är ofta ekonomiska problem, bruna kuvert och telefonsamtal
med myndigheter och arbetsgivare.

De anhörigas liv kan vara plågsamt även av andra orsaker och det är lätt att förstå varför. Det är plågsamt att se den man älskar stappla omkring förgrovad och förändrad “som det vore någon annan”. Det är plågsamt att bli lurad av någon man tycker om, att höra honom eller henne svära på att man inte druckit, att ingen sprit finns hemma, absolut ingenting, för att därefter hitta en flaska i stövelskaftet. Det är smärtsamt att skämmas och känna sig osäker, att inte veta när han kommer hem och i vilket skick.

Barnen far också illa i alkoholistfamiljer. De får en högre ångestnivå och mer dåligt samvete än andra barn. De känner sig – och är – försummade eftersom missbrukaren står i familjens centrum, inte barnen. Alkoholistbarn blir ofta “duktiga”, de är tvungna att bli det för att överleva och får inte vara barn i normal omfattning.

Som anhörig till en länk är du välkommen att besöka vår länklokaler och att vara med i våra aktiviteter.

OBS! Jourkvällar måndag, tisdag och onsdag 18.00 – 20.00 Välkomna.

Alkoholist

Är jag alkoholist?

Ingen i Sällskapet Länkarna i Arvika vill försöka tala om för dig, om du är alkoholist.

Detta måste du avgöra själv. Besvara nedanstående frågor – om du måste svar ja på två eller flera, så är det sannolikt att du har problem.

Ta då kontakt med oss.

  • Behöver du en ”återställare” dagen efter?
  • Föredrar du att dricka ensam?
  • Förlorar du tid i ditt arbete genom alkoholen?
  • Skadas din familj på något sätt genom din alkoholförtäring, blir den olycklig?
  • Blir du ”darrig” om du inte fortsätter med sprit?
  • Känner du dig rastlös eller orolig på grund av din spritförtäring?
  • Har din arbetsförmåga eller din ambition minskat genom att du använder sprit?
  • Dricker du för att få ”mod” när du skall umgås med andra eller för att uppmuntra dig själv?
  • Skadas ditt rykte eller anseende genom att du använder sprit.

Alkoholism är en sjukdom som drabbar många människor, även de omkring alkoholisten.

Vi kan erbjuda familj, vänner och andra kunskap och gemenskap i den sociala verksamhet som är en del av vårt program.

Hjälp

Om Du behöver hjälp

Många, som kontaktar Länkarna första gången, gör det genom att ringa ett telefonsamtal till närmaste länksällskap.
Du hittar den kontakten i telefonkatalogen eller på vår startsida under “Länksällskap”.
Alla är välkomna.

Du kan också göra ett besök på länklokalen där du garanterat blir väl mottagen.

Du kanske har någon anhörig eller bekant som behöver hjälp och du vet inte vart du skall vända dig. Hos Länkarna finns kunskaper och erfarenheter och du kan få svar på dina frågor om missbruksproblem.

Du kanske vet med dig att du har alkohol- & drogproblem som du av egen kraft inte kan lösa, då hälsar vi dig, kvinna som man, välkommen till Sällskapet Länkarna.
Där är vi alla missbrukare, som gemensamt stödjer och hjälper varandra för att leva nyktert. Du behöver därför ej skämmas för ditt misslyckande.

Sällskapet är helt oberoende av politiska organisationer, religiösa samfund och nykterhetsorganisationer samt myndigheter. Den som så önskar får vara anonym och anonymiteten respekteras av alla medlemmar.

Sällskapets arbete grundar sig på alkohol och drogberoende människors erfarenheter och medicinska rön samt andliga värden. Sällskapets ideella och moraliska program, De 7 Punkterna, skall i sin helhet vara Sällskapets rättesnöre.

Medlemskap kan vinnas av var och en som är alkohol eller drogberoende och som vill försöka att med hjälp och stöd av länkgemenskapen och gruppterapin helt avhålla sig från rusgivande medel.